Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

 

Çalışanların risk değerlendirmesi çalışması yapılırken ihtiyaç duyulan her aşamada sürece katılarak görüşlerinin alınması sağlanır.

 

Tehlike ve risk değerlendirmesi bir işyerinde güvenlik ve sağlığın korunması için yapılması gerekli en temel çalışmalardan biridir. İşletmede ve işyerlerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin işçilere, işyerine ve çevreye verebileceği zararların, bu tehlikelere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla işyerlerinde tehlike ve risk değerlendirme hizmeti verilmektedir.

 

Her işveren işçi sayısına bakılmaksızın, her işletme ve işyeri için ayrı ayrı tehlike ve risk değerlendirme çalışması yapmak zorundadır.

 

Tehlike ve risk değerlendirmesi aşağıdaki durumlarda yenilenmelidir; Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

 

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

 

a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.