6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Madde 17. uyarınca İşverenler; çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

 

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

 

Örnek Eğitimlerimiz

 

- İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

- İşyerindeki tehlikeler, mesleki riskler ve alınması gerekli tedbirler

- İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar

- Mesleki hastalıklar ve korunma yöntemleri

- Kişisel koruyucu ekipmanların faydaları ve doğru kullanma yöntemleri

- Trafik güvenliği ve emniyetli araç kullanma eğitimi

- Ergonomi Eğitimleri - Hijyen eğitimi

- İş sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi

- Yangın Güvenliği